Odpowiadając na potrzeby rynku i dążąc do jak najlepszego sprostania Państwa oczekiwaniom, Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych. Każda sprawa podlega wszechstronnej i dogłębnej analizie, dzięki czemu mogą Państwo liczyć na indywidualne podejście do każdego zagadnienia oraz propozycje podjęcia działań najbardziej przystających do danego problemu. Preferujemy najprostsze, a zarazem najskuteczniejsze rozwiązania, pozwalające zaoszczędzić Państwu zbędnych kosztów i nieuniknionego stresu, związanego z przymusowym realizowaniem praw i obowiązków na drodze sądowej.

Poniżej wymienione dziedziny prawa nie wyczerpują wszystkich obszarów działalności Kancelarii, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i po wcześniejszym ustaleniu warunków współpracy chętnie udzielimy Państwu pomocy prawnej również w innego rodzaju sprawach. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują zarówno doraźne, bieżące konsultacje prawne, jak i kompleksowe prowadzenie spraw na podstawie umowy zlecenia.

 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, jak również przed sądami polubownymi;
 • dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych, w tym odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie lub mieniu, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, o ochronę dóbr osobistych, o ochronę praw autorskich i pokrewnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego (stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, wydanie rzeczy, opróżnienie i wydanie lokalu, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, wygaśnie lub zniesienie służebności);
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zapłatę zachowku);
 • sporządzanie pism procesowych, w tym środków odwoławczych (zwyczajnych – apelacji, zażaleń, skargi na czynności referendarza sądowego oraz nadzwyczajnych – skargi kasacyjnej, wniosków o wznowienie postępowania, wniosków o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).
 • reprezentowanie wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym;
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub udzielenie zabezpieczenia;
 • reprezentowanie w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności oraz o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu wykonawczego;
 • prowadzenie spraw z powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oraz o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;
 • sporządzenie skarg na czynności komornika i innych środków zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym;
 • współpraca z firmami zajmującymi się wywiadem gospodarczym oraz poszukiwaniem majątku dłużników.
 • prowadzenie spraw o rozwód i separację;
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego oraz o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
 • prowadzenie spraw o przysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia, ustalenie pochodzenia dziecka;
 • prowadzenie spraw o alimenty lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • prowadzenie spraw o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem;
 • prowadzenie spraw w postępowaniu wszczętym na podstawie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa o wykroczeniach, międzynarodowego prawa karnego, prawa karnego wykonawczego;
 • reprezentowanie przed organami ścigania i sądami powszechnymi, w charakterze obrońcy oskarżonego (podejrzanego) i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego);
 • sporządzanie odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosek o ukaranie, sprzeciwu od wyroku nakazowego, środków odwoławczych (zwyczajnych – apelacji, zażaleń oraz nadzwyczajnych – kasacji, wniosków o wznowienie postępowania), prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • przygotowywanie wniosków o ułaskawienie, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania kary, zatarcie skazania.
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, również w ramach stałego zlecenia;
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji;
 • opracowywanie oraz opiniowanie umów i porozumień handlowych, doradztwo lub udział w negocjacjach handlowych;
 • sporządzanie projektów aktów wewnętrznych (regulaminów i uchwał);
 • doradztwo w zakresie podziału, łączenia i przekształceń oraz rozwiązywania i likwidacji spółek prawa handlowego;
 • prowadzenie spraw o zapłatę, w tym także w postępowaniu nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym;
 • reprezentowanie w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników (walnego zgromadzenia);
 • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości;
 • kompleksowy nadzór prawny nad stanem realizacji i zgodnością z prawem zobowiązań umownych.
 • reprezentowanie w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • przygotowywanie odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy (o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane);
 • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (o ustalenie prawa do emerytury i renty, zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego oraz o wypłatę świadczeń);
 • reprezentowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracowników;
 • sporządzanie pism procesowych, w tym odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych organów emerytalno-rentowych;
 • doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony uprawnień pracowników z tytułu rodzicielstwa, czasu pracy, urlopów;
 • przygotowywanie projektów statutów, regulaminów, projektów wypowiedzeń, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz innych dokumentów dla pracodawców.
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym;
 • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych (pozwoleń na budowę, zezwoleń, koncesji);
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę oraz stwierdzenie nieważności lub wygaśnięcie decyzji administracyjnej.
 • kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości (własności, obciążeń, skuteczności roszczeń osób trzecich);
 • przygotowywanie wniosków o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 • reprezentowanie w sprawach o ustalenie niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • analiza umów developerskich oraz innych związanych z profesjonalnym obrotem nieruchomościami.
 • bieżące doradztwo i reprezentowanie podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
 • reprezentowanie w postępowaniach prowadzonych przed sądami arbitrażowymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. „błąd lekarski” oraz naruszenie praw pacjenta;
 • szkolenia w zakresie przestrzegania praw pacjenta, tajemnicy lekarskiej, prowadzenia dokumentacji medycznej;
 • współpraca i konsultacje z ekspertami z zakresu biomedycyny (prawne aspekty procedury zapłodnienia In vitro, tzw. „testament życia”), prawa medycznego oraz prawa farmaceutycznego.