Zmiany w prawie muszą nadążać za zmieniającą się dynamicznie rzeczywistością społeczną. Coraz więcej obszarów życia codziennego poddaje się zatem mniej lub bardziej restrykcyjnej regulacji prawnej. Ma to z jednej strony na celu urzeczywistnienie zasad sprawiedliwości społecznej (ochronę jednostek słabszych w stosunkach prawnych danego rodzaju, zapobieganie nadużyciom), z drugiej zaś służyć ma ułatwieniu i usprawnieniu obrotu prawnego i gospodarczego (jednoznaczne określenie praw i obowiązków stron danego stosunku prawnego, likwidowanie zbędnych ograniczeń). Stosowanie prawa również nie odbywa się w oderwaniu od coraz bardziej bogatego, a jednocześnie mało przystępnego i często niezrozumiałego, dorobku orzecznictwa sądowego, mającego za przedmiot rozmaite stany faktyczne. Kancelaria postawiła sobie za cel monitorowanie nieustających zmian w prawie i rozwoju praktyki orzeczniczej, tak, aby zapewnić Państwu jak najbardziej kompleksową i odpowiadającą potrzebom chwili pomoc prawną. Służyć ma temu między innymi analiza wybranych aktów normatywnych oraz rozstrzygnięć Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego przez pryzmat ich wpływu na prawa i obowiązki obywateli, kwestie ich ochrony i egzekwowania.

Omówienie aktualnego orzecznictwa i zmian legislacyjnych:

  • oznaczenie sądu wydającego orzeczenie/innego organu uchwalającego akt normatywny
  • oznaczenie orzeczenia (sygnatura, data wydania)/aktu normatywnego (nazwa i data wydania, data wejścia w życie)
  • przytoczenie tezy orzeczenia lub istotniejszych fragmentów uzasadnienia/ przytoczenia istotnych przepisów z danego aktu normatywnego
  • pokrótce omówienie znaczenia orzeczenia lub aktu prawnego, wpływu na życie codzienne obywateli, ich prawa i obowiązki